NAME

No::Dato - Norwegian dates

SYNOPSIS

 use No::Dato qw(tekstdato helligdag helligdager);

 print tekstdato(time), "\n";
 if (helligdag(time)) {
   print "Idag er det ", helligdag(time), "\n";
 }

 for (helligdager()) {
   print "$_\n";
 }

DESCRIPTION

This documentation is written in Norwegian.

Denne modulen tilbyr funksjoner for å håndtere det som er spesielt med datoer på norsk. Dette gjelder blant annet å identifisere offentlige høytidsdager.

Følgende funksjoner er tilgjengelig:

tekstdato($time)

Denne rutinen returnerer en dato formatert på formen:

 fredag, 7. februar 2004

Argumentet er en vanlig perl $time verdi. Hvis argumentet utelates så benyttes dagens dato.

helligdag($time)

Rutinen avgjør om en gitt dato er en norsk helligdag eller ikke. Hvis det er en helligdag så vil navnet på helligdagen bli returnert. Hvis det er en vanlig hverdag eller lørdag så vil en tom streng (som er FALSE i perl) bli returnert.

Argumentet kan være en vanlig $time verdi eller en streng på formen "ÅÅÅÅ-MM-DD".

For denne funksjonen er "helligdag" definert til å være det samme som norsk offentlig høytidsdag samt søndager, dvs de dagene som er røde på kalenderen. Dette inkluderer nyttårsdagen, samt 1. og 17. mai selv om disse egentlig ikke er hellige.

hverdag($time)

Rutinen avgjør om en gitt date er en hverdag eller ikke. Lørdag er her ikke regnet som hverdag.

Argumentet kan være en vanlig $time verdi eller en streng på formen "ÅÅÅÅ-MM-DD".

helligdager($year)

Denne rutinen vil returnere en liste av datostrenger, én for hver helligdag i året gitt som argument. Hvis argumentet mangler vil vi bruke inneværende år. Datostrengene er på formen:

  "ÅÅÅÅ-MM-DD skjærtorsdag"

Dvs. datoen formatert i henhold til ISO 8601 etterfulgt av navnet på helligdagen. Listen vil være sortert på dato.

For denne funksjonen er "helligdag" definert til å være det samme som norsk offentlig høytidsdag. Søndagene er ikke tatt med selv om funksjonen helligdag(), beskrevet over, er TRUE for disse.

SEE ALSO

HTTP::Date, som kan konvertere til og fra ISO 8601 formaterte datoer (ÅÅÅÅ-MM-DD).

AUTHOR

Gisle Aas <gisle@aas.no>

1 POD Error

The following errors were encountered while parsing the POD:

Around line 38:

Non-ASCII character seen before =encoding in 'å'. Assuming CP1252