NAME

No::PersonNr - Check Norwegian Social security numbers

SYNOPSIS

  use No::PersonNr qw(personnr_ok);

  if (personnr_ok($nr)) {
      # ...
  }

DESCRIPTION

This documentation is written in Norwegian.

Denne modulen kan brukes for å sjekke norske personnummer. De 2 siste siffrene i personnummerene er kontrollsiffre og må stemme overens med resten for at det skal være et gyldig nummer. Modulen inneholder også funksjoner for å bestemme personens kjønn og personens fødselsdato.

Ingen av rutinene eksporteres implisitt. Du må be om dem. Følgende funksjoner er tilgjengelig:

personnr_ok($nr)

Funksjonen personnr_ok() vil returnere FALSE hvis personnummeret gitt som argument ikke er gyldig. Hvis nummeret er gyldig så vil funksjonen returnere $nr på standard form. Nummeret som gis til personnr_ok() kan inneholde ' ' eller '-'.

Standard form er her definert som 11 siffer uten noe skilletegn mellom tallgrupper.

er_mann($nr)

Vil returnere TRUE hvis $nr tilhører en mann. Rutinen vil croake hvis nummeret er ugyldig.

er_kvinne($nr)

Vil returnere TRUE hvis $nr tilhører en kvinne. Rutinen vil croake hvis nummeret er ugyldig.

fodt_dato($nr)

Vil returnere personens fødselsdato på formen "ÅÅÅÅ-MM-DD". Rutinen returnerer "" hvis nummeret er ugyldig.

REFERENCES

[1]

"Hjelpenummer for personer uten kjent fødselsnummer", Torbjørn Nystadnes, Kompetansesenter for IT i helsevesenet AS (KITH). KITH-rapport, Rapportnummer 11/98, ISBN 82-7846-051-5, 1998-12-11.

[2]

"Fødselsnummeret, oppbygging - kontrollsiffer - løsning etter år 2000". Brosjyre fra Skattedirektoratet.

[3]

Skattedirektoratet, Sentralkontoret for folkeregistrering,

LIMITATIONS

Personnummersystemet håndterer kun årstall fra og med 1855 til og med 2054.

AUTHORS

Gisle Aas <gisle@aas.no>, Peter J. Acklam <pjacklam@online.no>, Petter Reinholdtsen <pere@hungry.com>, Hallvard B. Furuseth <h.b.furuseth@usit.uio.no>.

1 POD Error

The following errors were encountered while parsing the POD:

Around line 30:

Non-ASCII character seen before =encoding in 'å'. Assuming CP1252