NAME

Paws::Athena::DeleteNamedQueryOutput

ATTRIBUTES

_request_id => Str