NAME

Paws::Datasync::CreateTaskResponse

ATTRIBUTES

TaskArn => Str

The Amazon Resource Name (ARN) of the task.

_request_id => Str