NAME

Paws::IoT::SetDefaultAuthorizerResponse

ATTRIBUTES

AuthorizerArn => Str

The authorizer ARN.

AuthorizerName => Str

The authorizer name.

_request_id => Str