NAME

Paws::S3::GetBucketReplicationOutput

ATTRIBUTES

ReplicationConfiguration => Paws::S3::ReplicationConfiguration