NAME

Paws::StorageGateway::DescribeStorediSCSIVolumesOutput

ATTRIBUTES

StorediSCSIVolumes => ArrayRef[Paws::StorageGateway::StorediSCSIVolume]

_request_id => Str