NAME

Rstats - R language build on Perl

SYNOPSYS

  use Rstats;
  my $r = Rstats->new;
  
  # Array
  my $v1 = $r->c([1, 2, 3]);
  my $v2 = $r->c([2, 3, 4]);
  my $v3 = $v1 + v2;
  print $v3;