NAME

perltugues::texto - tipo do pragma pertugues

new()

metodo new...