Modules

Alternative to Test::More::use_ok
ok
Alternative to Test::More::use_ok