Alberto Simões 🐪

Changes for version 0.06

  • Fixed metadata for metacpan (thanks to Gabor Szabo).

Modules