Simon Wistow

NAME

Bot::BasicBot::Pluggable::Module::Translate - do language translations

SYNOPSIS

IRC USAGE

    translate to <language> [from <other language>] <phrase>

AUTHOR

Simon Wistow, <simon@thegestalt.org>

COPYRIGHT

Copyright 2005, Simon Wistow

Distributed under the same terms as Perl itself.

SEE ALSO