NAME

WWW::Eksisozluk - an alias to WWW::Eksi

DESCRIPTION

This module is renamed as WWW::Eksi. You can still use WWW::Eksisozluk as an alias.

SEE ALSO

WWW::Eksi