NAME

Data::Printer::Theme::Monokai - Monokai theme for DDP

SYNOPSIS

In your .dataprinter file:

    theme = Monokai

Or during runtime:

    use DDP theme => 'Monokai';

DESCRIPTION

This module implements the Monokai theme for Data::Printer, inspired by Wimer Hazenberg's original work.

Monokai Theme

SEE ALSO

Data::Printer

Data::Printer::Theme