גאבור סבו - Gábor Szabó
Releases

No releases from SZABGAB could be found
SZABGAB has 394 distributions on BackPAN that were previously on CPAN.

Favorites Author Date
AnyEvent MLEHMANN 16 Jul 2013 08:37:02 GMT
AnyEvent-Whois-Raw OLEG 16 Jul 2013 08:37:06 GMT
App-cpanminus MIYAGAWA 23 May 2014 17:09:56 GMT
App-perlbrew GUGOD 16 Jul 2013 08:44:24 GMT
Archive-Any OALDERS 21 Sep 2014 20:57:10 GMT
Archive-Tar BINGOS 21 Sep 2014 20:57:01 GMT
Archive-Zip PHRED 21 Sep 2014 20:57:05 GMT
Business-PayPal SZABGAB 16 Jul 2013 08:39:05 GMT
CPAN-Changes BRICAS 06 Mar 2014 07:55:43 GMT
Carp-Always FERREIRA 22 Aug 2011 05:34:10 GMT
Carton MIYAGAWA 14 Mar 2014 14:20:15 GMT
Chart-Clicker GPHAT 22 Sep 2011 14:16:20 GMT
Class-Date SZABGAB 14 May 2014 10:22:40 GMT
Code-TidyAll DROLSKY 19 May 2015 10:13:04 GMT
Config-Tiny RSAVAGE 15 Apr 2014 08:29:10 GMT
Cpanel-JSON-XS RURBAN 29 May 2014 15:18:03 GMT
DBD-Pg TURNSTEP 24 Mar 2014 11:42:36 GMT
DBD-SQLite ISHIGAKI 16 Jul 2013 08:39:21 GMT
DBD-mysql CAPTTOFU 14 Mar 2014 19:15:16 GMT
DBI TIMB 16 Jul 2013 08:39:27 GMT
DBIx-Class ABRAXXA 07 Aug 2011 20:42:04 GMT
DBIx-RunSQL CORION 16 Jul 2013 08:39:41 GMT
Dancer SUKRIA 04 Aug 2011 09:05:51 GMT
Dancer2 XSAWYERX 10 Dec 2014 18:12:38 GMT
Data-Dumper SMUELLER 13 May 2014 13:39:45 GMT
Data-Printer GARU 09 Oct 2011 21:01:35 GMT
DateTime DROLSKY 22 Feb 2014 18:00:35 GMT
DateTime-Format-Mail DROLSKY 22 Feb 2014 18:01:20 GMT
DateTime-Tiny ADAMK 16 Jul 2013 08:38:49 GMT
Devel-Cover PJCJ 19 Jun 2014 15:44:12 GMT
Devel-Gladiator DOY 13 Dec 2013 13:41:40 GMT
Devel-NYTProf TIMB 03 Apr 2014 13:02:21 GMT
Devel-Size NWCLARK 16 Jan 2014 11:48:22 GMT
Digest-MD5 GAAS 24 Mar 2014 15:07:00 GMT
DigitalOcean SRCHULO 13 Apr 2014 14:50:15 GMT
Dist-Zilla RJBS 01 Apr 2014 13:24:08 GMT
Dwimmer SZABGAB 19 Mar 2014 05:39:24 GMT
Email-Folder RJBS 22 Feb 2014 17:57:59 GMT
Email-Sender RJBS 06 Jun 2014 19:04:04 GMT
Email-Simple RJBS 26 Jan 2014 13:28:48 GMT
Email-Stuffer RJBS 09 Jun 2014 08:30:27 GMT
Email-Valid RJBS 16 Jul 2013 08:39:56 GMT
Expect RGIERSIG 19 Mar 2014 08:29:58 GMT
ExtUtils-MakeMaker BINGOS 01 Apr 2014 13:25:55 GMT
Fennec EXODIST 25 May 2014 08:37:01 GMT
File-HomeDir ADAMK 23 Sep 2014 09:29:29 GMT
File-Open MAUKE 26 Nov 2011 20:38:57 GMT
File-ShareDir REHSACK 09 Aug 2014 21:19:00 GMT
File-ShareDir-Install GWYN 01 Apr 2014 13:03:41 GMT
File-Temp TJENNESS 18 Aug 2011 03:30:16 GMT
Flickr-API IAMCAL 29 Dec 2013 10:06:05 GMT
Flickr-API2 TJC 29 Dec 2013 15:59:01 GMT
GD LDS 28 Mar 2014 10:09:39 GMT
Geo-IP BORISZ 26 Jan 2014 11:43:29 GMT
Getopt-Long JV 30 Oct 2014 19:24:50 GMT
GraphViz LBROCARD 18 Aug 2011 19:19:47 GMT
HTML-Template WONKO 19 Mar 2014 12:42:55 GMT
HTML-Tidy PETDANCE 24 Oct 2014 21:59:31 GMT
HTML-Tree CJM 28 Feb 2014 07:00:12 GMT
Hash-Merge-Simple ROKR 16 Jul 2013 08:40:11 GMT
IO-Prompter DCONWAY 31 May 2014 15:51:39 GMT
JSON MAKAMAKA 25 May 2014 20:17:13 GMT
JSON-XS MLEHMANN 25 May 2014 20:19:17 GMT
LWP-Protocol-https GAAS 15 May 2014 15:54:51 GMT
Log-Dispatch DROLSKY 14 Aug 2014 05:41:28 GMT
Log-Log4perl MSCHILLI 10 Aug 2014 08:32:47 GMT
MIME-Lite RJBS 21 Aug 2011 15:57:32 GMT
MetaCPAN-API XSAWYERX 27 Aug 2011 16:49:49 GMT
Module-CPANTS-Analyse DAXIM 16 Jul 2013 08:42:22 GMT
Module-CPANTS-ProcessCPAN DOMM 16 Jul 2013 08:42:29 GMT
Module-Install BINGOS 13 Mar 2014 10:08:08 GMT
Module-Version XSAWYERX 16 Jul 2013 08:43:21 GMT
Mojolicious SRI 23 Nov 2011 12:09:10 GMT
MongoDB FRIEDO 29 Jan 2014 14:53:29 GMT
Moo HAARG 16 Jul 2013 08:37:23 GMT
MooX-Options CELOGEEK 07 Apr 2014 12:30:40 GMT
Moose DOY 04 Aug 2011 09:06:22 GMT
Net-DNS NLNETLABS 13 May 2014 03:55:45 GMT
Net-DNS-Dig MIKER 13 May 2014 08:16:33 GMT
Net-IP MANU 30 Sep 2013 19:00:39 GMT
Net-Ping SMPETERS 30 Sep 2013 19:09:06 GMT
Net-Server RHANDOM 03 Aug 2014 13:55:59 GMT
Net-Traceroute HAG 10 Jun 2014 07:45:56 GMT
Net-Twitter MMIMS 24 May 2014 05:51:42 GMT
Net-Whois-Raw DESPAIR 16 Jul 2013 08:36:53 GMT
PAR-Packer RSCHUPP 19 Mar 2014 15:23:59 GMT
PDF-Create SZABGAB 09 Sep 2014 13:23:50 GMT
POE RCAPUTO 28 May 2014 10:24:46 GMT
Padre PLAVEN 04 Aug 2011 09:06:03 GMT
Padre-Plugin-Moose AZAWAWI 13 Mar 2012 09:59:14 GMT
Padre-Plugin-SpellCheck BOWTIE 13 Mar 2012 09:59:22 GMT
Parallel-ForkManager SZABGAB 21 Feb 2014 06:47:22 GMT
Path-Iterator-Rule DAGOLDEN 08 Dec 2013 09:32:31 GMT
Path-Tiny 24 Mar 2013 09:33:41 GMT
Perl-Critic THALJEF 19 Mar 2014 04:48:37 GMT
Perl-Tidy SHANCOCK 24 Jan 2015 12:26:02 GMT
Pinto THALJEF 16 Jul 2013 08:42:38 GMT
Plack MIYAGAWA 29 Mar 2014 15:26:27 GMT
Rex FERKI 02 Nov 2014 11:15:03 GMT
SDL FROGGS 14 May 2014 13:57:17 GMT
Scalar-List-Utils PEVANS 22 Dec 2013 19:34:16 GMT
Selenium-Remote-Driver GEMPESAW 02 Aug 2014 15:21:34 GMT
Spreadsheet-ParseExcel DOUGW 25 Mar 2014 22:07:31 GMT
Spreadsheet-Read HMBRAND 22 Apr 2014 06:23:26 GMT
Starman MIYAGAWA 14 Mar 2014 19:08:10 GMT
Storable AMS 16 Jul 2013 08:40:34 GMT
TAP-Formatter-HTML SPURKIS 03 Aug 2014 10:58:13 GMT
Task-Kensho ETHER 14 Mar 2014 18:43:47 GMT
Template-Toolkit ABW 16 Jul 2013 08:40:44 GMT
Term-ProgressBar SZABGAB 12 Apr 2014 09:40:59 GMT
Test-DatabaseRow MARKF 30 Jun 2014 11:45:10 GMT
Test-Deep RJBS 14 May 2014 13:52:52 GMT
Test-Differences DCANTRELL 02 Aug 2014 18:18:10 GMT
Test-Expect LBROCARD 01 Aug 2014 11:20:48 GMT
Test-FailWarnings DAGOLDEN 02 Aug 2014 17:10:53 GMT
Test-MockTime DDICK 30 Jun 2014 14:24:02 GMT
Test-Most OVID 16 Jul 2013 08:41:21 GMT
Test-Simple RJBS 17 Dec 2013 09:07:57 GMT
Test-Version XENO 10 Nov 2014 16:17:39 GMT
Test-WWW-Mechanize PETDANCE 04 Aug 2011 09:07:19 GMT
Test-WWW-Selenium MATTP 04 Aug 2011 09:07:53 GMT
Test-Warn CHORNY 07 Jun 2014 05:03:53 GMT
Text-CSV MAKAMAKA 29 Dec 2013 15:58:51 GMT
Tie-File TODDR 27 Jan 2014 19:13:35 GMT
Time-HiRes ZEFRAM 07 Nov 2011 06:41:46 GMT
Twiggy MIYAGAWA 18 May 2014 04:57:03 GMT
WWW-Mechanize JESSE 04 Aug 2011 09:07:02 GMT
WWW-Mechanize-Firefox CORION 15 Aug 2014 08:31:14 GMT
WebService-GData SZABGAB 23 Jun 2014 06:14:56 GMT
Win32-GuiTest KARASIK 01 Aug 2014 05:48:48 GMT
Wx-Scintilla AZAWAWI 29 Aug 2011 11:04:20 GMT
XML-Feed DAVECROSS 16 Jun 2014 07:53:25 GMT
XML-LibXML SHLOMIF 25 Sep 2014 05:58:51 GMT
XML-Twig MIROD 22 Jan 2014 17:45:24 GMT
YAML MSTROUT 16 Jul 2013 08:41:34 GMT
ack PETDANCE 17 Mar 2014 18:35:47 GMT
carton MIYAGAWA 16 Jul 2013 08:44:19 GMT
cpan-outdated TOKUHIROM 16 Jul 2013 08:43:32 GMT
libwww-perl MSCHILLI 19 Apr 2014 13:54:52 GMT
local-lib HAARG 17 Mar 2014 18:30:21 GMT
mod_perl PHRED 02 Apr 2014 20:02:03 GMT
parent CORION 26 May 2014 04:56:08 GMT
perl RJBS 28 Jan 2014 10:01:39 GMT