أحمد محمد زواوي - Ahmad M. Zawawi
River gauge Release Uploaded
River stage zero No dependents Farabi-0.47 Modern Perl IDE 21 May 2014 09:44:20 GMT
River stage two • 33 direct dependents • 66 total dependents Locale-Msgfmt-0.15 Compile .po files to .mo files 07 Nov 2010 07:52:01 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-Alarm-0.14 Alarm Clock in Padre 06 Dec 2010 09:03:23 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-Autoformat-1.22 Reformats your text within Padre 06 Dec 2010 09:07:42 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-CSS-0.14 CSS Support for Padre 06 Dec 2010 09:14:59 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-Catalyst-0.13 Catalyst helper interface for Padre 08 Dec 2010 18:46:39 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-ClassSniff-0.30 Simple Class::Sniff interface for Padre 06 Dec 2010 09:53:15 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-DataWalker-0.04 Simple Perl data structure browser Padre 06 Dec 2010 09:16:30 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-Ecliptic-0.23 Padre plugin that provides Eclipse-like useful features 06 Dec 2010 09:16:44 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-Encrypt-0.12 Encrypt/decrypt files in Padre 06 Dec 2010 09:16:58 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-Experimento-0.02 Provides experimental features to Padre 28 Mar 2012 09:40:53 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-HTML-0.14 HTML Support for Padre 06 Dec 2010 09:17:12 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-HTMLExport-0.09 Export highlighted HTML in Padre 06 Dec 2010 09:17:29 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-JavaScript-0.29 JavaScript Support for Padre 06 Dec 2010 09:17:49 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-Kate-0.06 Kate Syntax Highlighter for Padre 06 Dec 2010 09:19:37 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-Mojolicious-0.06 Mojolicious support for Padre 01 Dec 2011 12:58:39 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-Moose-0.21 Moose, Mouse and MooseX::Declare support for Padre 15 Mar 2012 10:04:18 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-NYTProf-0.04 Integrated profiling for Padre. 06 Dec 2010 09:20:00 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-PDL-0.05 PDL support for Padre 15 Mar 2012 09:24:13 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-Parrot-0.31 Experimental Padre plugin for Parrot 06 Dec 2010 09:20:19 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-ParserTool-0.01 A realtime interactive parser test tool for Padre 15 Mar 2012 13:11:03 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-Perl6-0.71 Perl 6 Support for Padre 15 Dec 2010 10:22:56 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-PerlCritic-0.12 Analyze perl files with Perl::Critic 06 Dec 2010 09:29:02 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Padre-Plugin-PerlTidy-0.22 Format perl files using Perl::Tidy 28 Feb 2012 11:48:49 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-Snippet-0.01 TextMate-like snippets for Padre 10 Mar 2012 07:09:29 GMT
River stage zero No dependents Padre-Plugin-WxWidgets-0.05 wxWidgets support for Padre 28 Feb 2012 12:41:43 GMT
River stage one • 1 direct dependent • 1 total dependent Syntax-Highlight-Perl6-0.88 Perl 6 Syntax Highlighter 23 Oct 2010 07:04:17 GMT
River stage two • 2 direct dependents • 61 total dependents Wx-Scintilla-0.39 Scintilla source code editing for wxWidgets 04 Sep 2012 10:25:30 GMT
Favorites Author Date
Acme-CPANAuthors-InMemoriam BARBIE 17 May 2014 19:48:07 GMT
Alien-wxWidgets MDOOTSON 06 Sep 2011 06:30:16 GMT
AnyEvent MLEHMANN 16 Mar 2014 19:25:12 GMT
AnyEvent-Digest YAKEX 26 Sep 2013 12:46:02 GMT
App-Commando ODYNIEC 08 Aug 2014 07:55:36 GMT
App-EditorTools MGRIMES 20 Mar 2012 12:03:24 GMT
App-Nopaste SARTAK 21 Dec 2011 12:40:43 GMT
App-PodPreview PSHANGOV 17 Sep 2013 08:29:21 GMT
App-cpanminus MIYAGAWA 12 Aug 2011 14:13:50 GMT
App-cpantimes TOBYINK 18 Dec 2012 07:17:59 GMT
App-perlbrew GUGOD 06 Sep 2011 06:30:27 GMT
App-perlfind MARCEL 03 Mar 2012 19:19:42 GMT
App-pmuninstall XAICRON 27 Aug 2011 18:28:37 GMT
Archive-Zip ADAMK 21 Mar 2012 08:43:53 GMT
Asm-X86 BOGDRO 07 Apr 2012 17:55:18 GMT
Browser-Open CFRANKS 12 Apr 2012 12:18:28 GMT
Class-Inspector ADAMK 07 Mar 2012 19:08:42 GMT
Class-Method-Modifiers SARTAK 11 Mar 2012 08:08:36 GMT
Clone RDF 28 Sep 2012 08:45:55 GMT
Compiler-Lexer GOCCY 16 Mar 2014 19:21:50 GMT
Compiler-Parser GOCCY 19 Mar 2014 15:19:29 GMT
DBD-SQLite ADAMK 29 Nov 2011 08:03:48 GMT
DBI TIMB 05 Oct 2011 10:48:18 GMT
Dancer SUKRIA 07 Aug 2011 12:17:55 GMT
Dancer2 XSAWYERX 31 Jul 2013 11:29:38 GMT
Data-Binary SNKWATT 07 Apr 2014 10:32:12 GMT
Data-FormValidator MARKSTOS 22 Sep 2013 07:25:22 GMT
Data-Printer GARU 05 Mar 2012 13:14:07 GMT
DateTime DROLSKY 19 Mar 2012 15:38:54 GMT
Debug-Client SZABGAB 13 Nov 2011 10:14:05 GMT
Devel-Declare ZEFRAM 17 Jun 2013 08:46:12 GMT
Devel-EndStats SHARYANTO 14 Aug 2011 08:26:26 GMT
Devel-NYTProf TIMB 27 Nov 2011 08:06:04 GMT
Devel-SimpleTrace SAPER 07 Feb 2014 06:20:29 GMT
Devel-TraceUse BOOK 14 Aug 2011 08:26:15 GMT
Devel-ptkdb AEPAGE 11 Mar 2012 13:48:42 GMT
Digest-JHash SHLOMIF 10 Aug 2011 15:13:54 GMT
Dist-Zilla RJBS 17 Aug 2011 09:19:34 GMT
Email-Valid RJBS 21 Mar 2012 10:01:32 GMT
ExtUtils-MakeMaker MSCHWERN 13 Nov 2011 12:59:33 GMT
ExtUtils-ParseXS SMUELLER 08 Sep 2011 08:44:44 GMT
ExtUtils-XSpp MBARBON 26 Mar 2012 13:08:01 GMT
Farabi AZAWAWI 08 Sep 2012 21:07:07 GMT
File-Find-Rule RCLAMP 11 Mar 2012 15:08:28 GMT
File-ShareDir ADAMK 06 Oct 2011 14:19:07 GMT
File-Sip SUKRIA 24 Mar 2014 11:55:26 GMT
File-Slurp-Tiny LEONT 24 Mar 2014 12:01:58 GMT
HTTP-BrowserDetect OALDERS 04 Aug 2013 09:11:59 GMT
HTTP-Tiny DAGOLDEN 18 Oct 2011 07:58:50 GMT
IO GBARR 21 Mar 2012 09:26:21 GMT
IO-All INGY 17 Nov 2011 08:15:47 GMT
IO-Async PEVANS 11 Sep 2013 11:05:10 GMT
IO-String GAAS 28 Mar 2012 12:25:37 GMT
Image-ExifTool EXIFTOOL 01 Jan 2014 16:18:56 GMT
Juno XSAWYERX 11 Sep 2013 13:57:54 GMT
List-Gather FLORA 26 Mar 2012 14:13:11 GMT
MetaCPAN-API XSAWYERX 31 Mar 2012 13:41:14 GMT
Method-Signatures-Simple RHESA 13 Apr 2014 10:07:24 GMT
Modern-Perl CHROMATIC 02 Nov 2011 14:24:51 GMT
Module-Build LEONT 10 Sep 2012 16:47:13 GMT
Module-ExtractUse DOMM 23 Mar 2012 16:03:18 GMT
Module-Install ADAMK 13 Nov 2011 10:32:41 GMT
Module-Version XSAWYERX 13 Mar 2012 08:09:14 GMT
Mojo-IOLoop-ForkCall JBERGER 22 May 2014 13:30:19 GMT
Mojolicious SRI 07 Aug 2011 12:18:01 GMT
Mojolicious-Plugin-SQLiteViewerLite KIMOTO 21 Mar 2012 00:02:20 GMT
Moo MSTROUT 11 Sep 2011 09:06:17 GMT
Moops TOBYINK 08 Apr 2014 17:15:05 GMT
Moose DOY 02 Nov 2011 18:58:18 GMT
MooseX-ClassAttribute DROLSKY 23 Feb 2012 13:04:22 GMT
MooseX-Declare FLORA 02 Mar 2012 09:03:16 GMT
MooseX-Method-Signatures ILMARI 23 Feb 2012 08:29:25 GMT
Mouse GFUJI 26 Feb 2012 08:47:57 GMT
PAR-Packer RSCHUPP 21 Mar 2012 15:01:05 GMT
PDF-Reuse LARSLUND 10 Apr 2014 12:36:34 GMT
PDL CHM 06 Feb 2012 08:34:01 GMT
PPI ADAMK 07 Aug 2011 11:06:26 GMT
PPIx-EditorTools SZABGAB 29 Jan 2014 21:17:26 GMT
Padre PLAVEN 07 Aug 2011 11:06:17 GMT
Padre-Plugin-Ecliptic AZAWAWI 07 Aug 2011 11:06:05 GMT
Padre-Plugin-Experimento AZAWAWI 26 Mar 2012 14:12:50 GMT
Padre-Plugin-FormBuilder ADAMK 07 Aug 2011 11:08:29 GMT
Padre-Plugin-Moose AZAWAWI 15 Feb 2012 11:09:40 GMT
Padre-Plugin-PDL AZAWAWI 13 Mar 2012 09:15:18 GMT
Padre-Plugin-ParserTool AZAWAWI 15 Mar 2012 13:12:44 GMT
Padre-Plugin-Perl6 AZAWAWI 07 Aug 2011 11:06:00 GMT
Padre-Plugin-Perl6 AZAWAWI 02 Nov 2011 19:01:05 GMT
Padre-Plugin-PerlCritic AZAWAWI 15 Nov 2011 10:42:34 GMT
Padre-Plugin-PerlTidy AZAWAWI 15 Nov 2011 10:42:18 GMT
Padre-Plugin-Snippet AZAWAWI 20 Mar 2012 12:59:43 GMT
Padre-Plugin-SpellCheck AZAWAWI 15 Feb 2012 11:52:33 GMT
Padre-Plugin-WxWidgets AZAWAWI 28 Feb 2012 12:42:52 GMT
Params-Util ADAMK 24 Nov 2011 08:13:02 GMT
Parse-ErrorString-Perl SZABGAB 06 Oct 2013 07:12:59 GMT
Parse-RecDescent JTBRAUN 25 Mar 2012 08:15:23 GMT
Path-Tiny DAGOLDEN 24 Mar 2014 12:02:04 GMT
Perl-Achievements YANICK 28 Feb 2012 07:53:52 GMT
Perl-Critic ELLIOTJS 26 Sep 2011 09:52:15 GMT
Perl-Critic ELLIOTJS 07 Aug 2011 11:08:08 GMT
Perl-Lexer TOKUHIROM 22 Sep 2013 09:47:03 GMT
Perl-MinimumVersion ADAMK 15 Mar 2012 08:07:52 GMT
Perl-PrereqScanner-Lite MOZNION 03 Apr 2014 08:33:09 GMT
Perl-Tidy SHANCOCK 07 Aug 2011 11:07:42 GMT
Perl-Tidy-Sweetened MGRIMES 06 Jun 2014 15:02:40 GMT
Perl6-Junction CFRANKS 20 Mar 2012 22:52:14 GMT
Pinto THALJEF 23 Jun 2013 07:23:05 GMT
Plack MIYAGAWA 28 Sep 2012 08:19:17 GMT
Pod-Parser MAREKR 28 Mar 2012 08:25:20 GMT
Prima KARASIK 08 Mar 2012 19:00:30 GMT
Regexp-Common ABIGAIL 02 Apr 2012 07:09:59 GMT
Reply DOY 09 Jun 2013 09:43:44 GMT
Role-Tiny MSTROUT 12 Apr 2012 18:14:05 GMT
SMS-Send ADAMK 13 Mar 2012 13:03:13 GMT
SQL-Abstract FREW 26 Feb 2012 13:41:09 GMT
SVG SZABGAB 01 Apr 2012 06:53:31 GMT
Safe RGARCIA 22 May 2012 07:47:21 GMT
Spreadsheet-ParseExcel JMCNAMARA 22 Nov 2011 07:05:05 GMT
Spreadsheet-WriteExcel JMCNAMARA 11 Feb 2012 11:56:47 GMT
Spreadsheet-XLSX DMOW 22 Nov 2011 07:07:29 GMT
String-InterpolatedVariables AUBERTG 14 May 2014 11:12:17 GMT
Syntax-Highlight-Perl6 AZAWAWI 07 Aug 2011 11:05:52 GMT
System-Command BOOK 11 Sep 2013 14:09:42 GMT
Task-Kensho APEIRON 12 Feb 2012 14:29:12 GMT
Test-EOL BOBTFISH 10 Sep 2012 17:12:47 GMT
Test-NoWarnings ADAMK 08 Apr 2012 11:10:43 GMT
Test-Pod DWHEELER 04 Oct 2011 09:11:35 GMT
Test-Simple MSCHWERN 16 Apr 2012 11:45:19 GMT
Test-Warn CHORNY 29 Mar 2012 09:15:34 GMT
Text-Autoformat DCONWAY 26 Mar 2012 19:26:26 GMT
Text-Balanced ADAMK 15 Mar 2012 15:34:11 GMT
Tk-Pod SREZIC 11 Mar 2012 13:26:06 GMT
VCS-Lite BARBIE 20 Mar 2014 08:57:45 GMT
Validation-Class AWNCORP 12 Apr 2012 18:06:42 GMT
WWW-PAUSE-CleanUpHomeDir ZOFFIX 24 Apr 2014 09:05:30 GMT
Win32 JDB 16 Aug 2011 07:54:26 GMT
Win32-RunAsAdmin MICHAEL 24 Apr 2014 08:55:38 GMT
Wx MDOOTSON 06 Oct 2011 13:05:30 GMT
Wx-Demo MDOOTSON 06 Sep 2011 06:30:04 GMT
Wx-Scintilla AZAWAWI 08 Aug 2011 09:33:10 GMT
YAML INGY 01 Mar 2012 16:08:42 GMT
YAML-LibYAML INGY 02 Mar 2012 18:21:03 GMT
YAML-Tiny ADAMK 14 Sep 2011 05:05:47 GMT
autodie PJF 17 Nov 2011 08:12:45 GMT
cpan-listchanges MIYAGAWA 20 May 2012 14:10:43 GMT
perl JESSE 07 Aug 2011 11:05:24 GMT